puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@ptnsn.com.cn
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Tutkimusapurahat

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiö jakavat tutkimusapurahoja vuosittain. Tutkimusapurahoja myönnetään suomalaista hammaslääketiedettä edistäviin tieteellisiin tutkimustöihin Apollonian varsinaisille jäsenille ja opiskelijajäsenille.

Lista vuoden 2020 tutkimusapurahojen saajista (pdf).

Tutkimusapurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti maaliskuussa ja myönnetyt apurahat julkistetaan maaliskuussa Apollonia Symposiumissa sekä Apollonian verkkosivuilla.

Information in English: Research grants

Vuoden 2020 tutkimusapurahojen hakuaika päättyi 31.10.2019.

Tutkimusapurahoja haetaan uudesta apurahapalvelusta löytyvällä hakulomakkeella, johon liitetään myös hakemuksen liitteet. Tarkemmat hakuohjeet löydät . Täytä tutkimusapurahahakemus huolellisesti ohjeen mukaan.

Uudet käyttäjät rekisteröityvät apurahajärjestelmän käyttäjiksi ensimmäisellä kerralla. Apurahajärjestelmässä käyttäjätunnuksesi on Apollonian jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoitteesi. Uusi järjestelmä neuvoo salasanan tekemisessä.

Apurahan hakijoilta tarkistetaan myös Apollonian jäsenyys erillisellä kirjautumisella Kongressiin (Kongressin tunnukset) siinä vaiheessa, kun hakija aloittaa uuden hakemuksen tekemisen. Jäsenyys tarkistetaan kerran vuodessa.

Tutkimusapuraha hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat tiedot/liitteet:

 • Tutkimussuunnitelma (määrämuotoinen max 10 sivua pitkä, katso ohje hakulomakkeelta)
 • Lista muista tutkimushankkeeseen myönnetyistä apurahoista
 • Luettelo julkaisuista viimeiseltä kuudelta vuodelta
 • Ansioluettelo
 • Selvitys Apollonian / Säätiön aiemmin myöntämästä tutkimusapurahasta
 • Eettisen toimikunnan lausunto / lausunnot (jos yhdistetään useampien aineistojen tietoja, tarvitaan kaikkien aineistojen eettiset lausunnot )
 • Koe-eläimiä käyttävissä tutkimuksissa koe-eläinlupa
 • Rekisteritutkimuksissa rekisterinpitäjän lupa (esim. potilasaineistot)

Eettisen toimikunnan lausunnon, koe-eläinluvan ja/tai rekisterinpitäjän luvan tulee kattaa se tutkimushanke, johon apurahaa anotaan. Tarkista, että em. luvat ovat ajan tasalla, koska näissä luvissa olevat puutteellisuudet ovat yleisimpiä syitä hakemusten hylkäämiseen. Mikäli tutkimus ei edellytä mainittuja lupia, tämä tule hakemuksessa perustella.

Huom! Opiskelija-apurahan hakijoilta ja ei-väitelleiltä hakijoilta edellytetään apurahahakemuksen näyttämistä tutkimustyön ohjaajalle/vastuulliselle johtajalle. Tarkemmat ohjeet löydät Lausunnot-välilehdeltä apurahajärjestelmästä.

Tutustu apurahahakemusten arviointikriteereihin.

Apollonian ja Säätiön tutkimusapuraha

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiön tutkimusapurahoja  (enintään 16 000 €) voi hakea päätoimiseen tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin ja työskentelyyn. Tutkimusapurahan hakija voi hakea myös nuoren tutkijan stipendiä samalla verkkolomakkeella.

Haettavana ovat myös seuraavat nimikkoapurahat:

 • Suunterveyden edistäminen -apuraha
 • Colgate-apuraha
 • Planmeca Group -apuraha
 • Implantologian jaoston apuraha (implanttihoitoihin liittyvä kliininen tutkimus)
 • Lasten hammashoidon jaoston apuraha
 • Parodontologian jaoston apurahat
 • Ortodontian jaoston apuraha

Opiskelija-apuraha

Opiskelija-apurahaa (enintään 3000 €) voi hakea hammaslääketieteen opiskelija, joka on Apollonian jäsen. Opiskelijat voivat hakea vain opiskelija-apurahaa. Opiskelija-apurahaa voi hakea päätoimiseen tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin ja työskentelyyn.

Nuoren tutkijan apuraha

Nuoren tutkijan apuraha (21 500 €, sis. apurahan saajan eläkevakuutuksen) on tarkoitettu päätoimiseen työskentelyyn tutkijana vuoden ajan. Lisäksi hakija voi hakea apurahaa myös tutkimuksen kulujen kattamiseen. Nuoren tutkijan apuraha myönnetään väitöskirjatutkimusta tekevälle hammaslääkärille. Nuoren tutkijan apurahan saaja voi olla tutkijakoulun koulutettava.

Lokakuussa 2019 apurahaa voi hakea vuodeksi ajalle 1.7.2020–30.6.2021. Apurahaa on mahdollista saada kahdeksi vuodeksi, mutta sitä myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteisrahaston tutkimusapuraha

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomen Hammaslääkäriliiton yhteisrahaston tutkimusapurahaa (3 500–12 000 €) voi hakea Apollonian ja Hammaslääkäriliiton jäsenenä.

Yhteisrahastosta tuettavien tutkimusten painopistealueet ovat

 • terveystaloustiede
 • terveydenhuoltotutkimus (esim. hoidon vaikuttavuus, johtaminen, työnjako ja organisaatiotutkimus sekä palvelujärjestelmän toimivuuteen kohdistuva tutkimus),
 • kansanterveystiede ja epidemiologia sekä
 • hammaslääkärin työhön, työhyvinvointiin ja työoloihin liittyvä kliininen tutkimus.

Yhteisrahaston tutkimusapurahaa voi hakea päätoimiseen tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin ja työskentelyyn.

Tutkimusapurahan saajille

Apurahan saamisesta ilmoittaminen

Tutkimusapurahat julkaistaan Apollonia Symposium -viikolla sähköisessä apurahajärjestelmässä. Hakijoille ilmoitetaan sähköpostilla tieto apurahan saamisesta tai siitä, että apurahaa ei ole myönnetty. Samalla apurahan saajia pyydetään ilmoittamaan tili- ja henkilötiedot sähköisessä järjestelmässä

Vastaanottaminen

Apurahan saajien ei tarvitse erikseen ilmoittaa apurahan vastaanottamisesta. Jos apurahan saaja ei voi ottaa vastaan myönnettyä apurahaa, tulee hänen olla yhteydessä Apollonia pääsihteeriin mahdollisimman pian.

Maksaminen

Tutkimus- ja opiskelija-apurahat maksetaan maaliskuussa Apollonia Symposiumin jälkeen.

Nuoren tutkijan apurahan ensimmäinen erä maksetaan sopimuksen mukaan ja toinen erä puolen vuoden päästä apurahan saajan toimitettua sähköpostitse pääsihteerille selvitys tutkimustyön etenemisestä ja jatkumisesta.

Käyttö ja keskeytykset

Apuraha on käytettävä aina siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.

Nuoren tutkijan apurahan maksaminen edellyttää päätoimista tutkimustyötä. Ennen apurahakauden työskentelyn alkoittamista Nuoren tutkijan apurahan saajan tulee toimittaa Apollonian pääsihteerille suunnitelma työskentelystä tutkimuskaudella. Apurahan maksaminen keskeytetään palkallisen työn, viransijaisuuden, asevelvollisuuden, äitiys- tai isyysloman tms. ajaksi. Käyttökauden pidennyksestä voidaan neuvotella, jos maksaminen keskeytyy asevelvollisuuden, äitiys- tai isyysloman tai alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisen vuoksi.

Muualta saadut apurahat

Muualta saadut apurahat ilmoitetaan apurahahakemuksessa, mutta apurahakautena myönnettyjä muita apurahoja ei tarvitse Apollonialle ilmoittaa.

Sosiaaliturva

MYEL-vakuutus koskee apurahansaajia, joille on myönnetty Suomesta taiteelliseen tai tieteelliseen toimintaan tarkoitettu apuraha. Apollonia tekee Mela-ilmoituksen myönnetyistä tutkimusapurahoista.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja määrältään sen on oltava vähintään 1 300 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 900 euroa (vuoden 2019 tasossa).

Mela ilmoittaa apurahansaajan maksamat eläkevakuutukset suoraan verottajalle. Kuitteja maksetuista vakuutuksista ei lähetetä Apollonialle.
Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melasta, | Apurahansaajat, puh. 020 630 0500.

Verotus

Apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään (20 728,44 euroa 1.1.2019 lähtien) saakka. Apollonia lähettää vuosittain tammikuussa tiedot edellisen vuoden aikana maksetuista työskentelyapurahoista verottajalle.

Apurahansaaja ei toimita Apollonialle verokorttia eikä Apollonia tee maksetuista apurahoista ennakonpidätystä, vaikka kalenterivuonna maksetun apurahan suuruus ylittäisikin verovapaan apurahan määrän. Mahdollinen vero maksetaan jälkikäteen verovapaan apurahan ylittävältä osalta. Apurahansaajan on ilmoitettava apuraha verotuksessa (tarkastettava veroehdotus), jos sen suuruus ylittää verovapaan apurahan rajan. Eläkemaksujen ja muiden kulujen vähennyskelpoisuutta voi tiedustella verottajalta.

Lisätietoa apurahojen verotuksesta:

Selvitys tutkimusapurahan käytöstä

Saajan tulee tehdä selvitys tutkimusapurahan käytöstä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä kirjautumalla apurahajärjestelmään (ptnsn.com.cn -sivulla olevan linkin kautta). Uutta apurahaa haettaessa tulee selvitys Apollonian, Hammaslääketieteen Säätiön tai Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahaston aiemmin myöntämästä tutkimusapurahasta aina liittää apurahahakemukseen.

Lisätietoja: Vesa Pohjolalta, etunimi.sukunimi@ptnsn.com.cn tai p. (09) 6803 1231 tai 040 1463696 .

Apurahajärjestelmään liittyvät kysymykset: Aija Hietala-Lenkkeri, etunimi.sukunimi@ptnsn.com.cn tai p. 0400 477 599